Almelo 0546 - 819 900
Rijssen 0548 - 521 400

Alle overeenkomsten van opdrachten worden uitsluitend door Advocatenkantoor Lamping & Luiten aangenomen en uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

De opdrachtgever vrijwaart Advocatenkantoor Lamping & Luiten tegen aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die door Lamping & Luiten ten behoeve van de opdrachtgever zijn verricht.

Voor de uitvoering van een overeenkomst is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting, verschuldigd, tenzij anders geldt. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.

Het kantoor is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.

In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp geldt hetgeen hiervoor staat vermeld slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliënt komen.

Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van het kantoor of de betreffende daarmee gelieerde stichting derdengelden, gestelde bank- of girorekeningen, dan wel betaling in contanten tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de cliënt.

Betaling van declaraties van het kantoor dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.

Indien het kantoor invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering – met een minimum van 10% van de openstaande declaraties – ten laste van de cliënt.

De opdrachtgever geeft last en volmacht aan Advocatenkantoor Lamping & Luiten om in het kader van de uitvoering van de aan haar als opdrachtnemer opgedragen taak al datgene te doen en al datgene na te laten dat zij ter vervulling van die taak wenselijk of noodzakelijk acht. In deze volmacht is begrepen het voor rekening en risico van de opdrachtgever aangaan van overeenkomsten, het aangaan van vaststellingsovereenkomsten daar nadrukkelijk onder begrepen.

De opdrachtgever geeft Advocatenkantoor Lamping & Luiten het recht om per e-mail met hem en derden te communiceren, zich ervan bewust zijnde dat de vertrouwelijkheid van per e-mail verzonden informatie niet gewaarborgd is.

Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Lamping & Luiten. is beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. Op eerste verzoek worden over de dekking onder de door Advocatenkantoor Lamping & Luiten gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering inlichtingen verschaft. Indien en voorzover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaats­vinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het in rekening gebrachte honorarium.

Advocatenkantoor Lamping & Luiten is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade.

Advocatenkantoor Lamping & Luiten zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever doch is daartoe niet gehouden. Advocatenkantoor Lamping & Luiten zal bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Advocatenkantoor Lamping & Luiten is evenwel niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met haar opdracht­gever (mede) namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijk­­heidsbeperking van de zijde van door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.

De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval het kantoor aansprakelijk is voor fouten van door het kantoor ingeschakelde derden voorzover het hiervoor gestelde geen stand kan houden of voor het niet deugdelijk functioneren van door het kantoor bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van het kantoor en/of haar leidinggevenden.

De opdrachtgever geeft Advocatenkantoor Lamping & Luiten toestemming om de gegevens waarvan de kennis­neming in het kader van relatiebeheer door derden nuttig en/of noodzakelijk is ter kennis van die derden te brengen.

Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever - uit welke hoofde ook - jegens Advocatenkantoor Lamping & Luiten vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

De rechtsverhouding tussen Advocatenkantoor Lamping & Luiten en de opdrachtgever, alsmede degenen die van haar diensten gebruik maken, is onderworpen aan Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen, behoudens in geval uitdrukkelijk anders is overeengekomen, uitsluitend kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Almelo.